Karłowice-Różanka – tu mieszkam, działam i zmieniam

Celem głównym projektu jest zaangażowanie 20 osób w różnym wieku (kobiet, mężczyzn, osób z niepełnosprawnością) mieszkańców wrocławskiego osiedla Karłowice-Różanka w opracowanie i wdrożenie 3 rozwiązań problemów i spraw ważnych dla lokalnej społeczności oraz przygotowanie ich do bycia liderami partycypacji społecznej w okresie od 1 października 2021 do 30 czerwca 2023 roku.

Cele szczegółowe:

  • zaangażowanie do współpracy z Fundacją Emma 20 mieszkańców osiedla Karłowice-Różanka (grupa wielopokoleniowa),
  • przygotowanie uczestników projektu do pełnienia roli „lidera partycypacji społecznej”
  • wdrożenie 3 opracowanych w projekcie prototypów będących rozwiązaniami problemów i spraw ważnych dla lokalnej społecznej (mieszkańców Osiedla Karłowice-Różanka),
  • pobudzenie aktywności mieszkańców na rzecz swojego osiedla, dzielnicy, miasta poprzez realizację inicjatyw społecznie użytecznych,
  • opracowanie standardów i dobrych praktyk w zakresie zwiększania partycypacji społecznej lokalnych społeczności.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do mieszkańców osiedla Karłowice -Różanka, osób w różnym wieku (kobiet, mężczyzn, osób z niepełnosprawnością) gotowych do zaangażowania się w działania na rzecz osiedla, mieszkańców oraz spraw ważnych dla lokalnej społeczności.

Harmonogram realizacji projektu:

Rekrutacja uczestników projektu

październik – grudzień 2021

Warsztaty „Lider partycypacji społecznej”

styczeń – październik 2022

Opracowywanie rozwiązań - sesje Design Thinkingu

kwiecień – wrzesień 2022

Testowanie opracowanych rozwiązań oraz konsultacje społeczne i eksperckie

październik – grudzień 2022

Wdrażanie opracowanych rozwiązań

styczeń – czerwiec 2023

Historia realizacji projektu

Listopad-grudzień 2021

Przeprowadzona została promocja projektu, w mediach społecznościowych oraz w gazecie lokalnej Kurier Karłowicki. Równocześnie odbywała się rekrutacja uczestników do projektu, zostali oni wyłonieni przez rekrutację otwartą w mediach społecznościowych Fundacji Emma oraz przez kanały partnerów, w ty grupy lokalne o dużym zasięgu. Rekrutacja przebiegała także drogą mailową – rozesłane zostały zaproszenia do osób już związanych z Fundacją oraz z CAL Duosfera. Część uczestników została wyłoniona z osób, które wcześniej zgłosiły chęć współpracy z Fundacją lub były zaangażowane w różne oddolne inicjatywy (WBO, własne projekty).

15 lutego 2022 - Spotkanie organizacyjne

Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy zrekrutowani uczestniczki i uczestnicy, został im przedstawiony plan projektu oraz omówiony jego cel. Uczestniczki i uczestnicy zapoznali się też z założeniami metody Design Thinking. Aby zainspirować uczestniczki i uczestników do działania zostały im zaprezentowane przykładowe realizacje wypracowane i wdrożone za pomocą tej metody. Na spotkaniu ustalone zostały terminy najbliższych spotkań, w ten sposób organizatorzy chcą zapewnić możliwie wysoką frekwencję.

19 i 23 marca 2022 - Pierwsze dwa spotkania z podziałem na grupy Warsztaty Lider Partycypacji Społecznej

Podczas spotkania uczestniczki i uczestnicy poznali swoje mocne i słabe strony, nazwali je i zdefiniowali. Poznali techniki aktywnego słuchania, poprawnego parafrazowania, skutecznego prowadzenia wywiadów i rozmów. Szukali barier skutecznego komunikowania się oraz błędów popełnianych podczas konwersacji. Całe spotkanie miało również wymiar integracyjny, uczestniczki i uczestnicy pracowali w grupach lub parach, jednocześnie się poznając.

9 i 13 kwietnia 2022 - Kolejne dwa spotkania z podziałem na grupy Warsztaty Lider Partycypacji Społecznej

Podczas spotkań uczestniczki i uczestnicy przez ankietę rozpoznali role w zespole, wg metody Belbina. Rozmawiali o tym, jakie są ich mocne strony, jakie role w zespole są pożądane, w jakich rolach widzą siebie, z kim dobrze się im współpracuje, a z kim współpracy woleliby unikać. Opracowali cechy charakterystyczne sprawnego zespołu, ustalili, że sprawny zespół to taki, któremu przyświeca wspólny cel i misja, zintegrowany, otwarty na wyzwania, ze wspólną synergią. Uczestnicy i uczestniczki omówili, co wpływa na zaistnienie sytuacji trudnych i konfliktowych w zespole: złe nastawienie, brak szacunku, niesumienność, braki organizacyjne, rozłam zespołu, złe warunki pracy, brak terminowości. Następnie uczestniczki i uczestnicy zostali postawieni przed przykładami sytuacji trudnych i konfliktowych i poproszenie o ich rozwiązanie wcielając się w swoje role. Sytuacje następnie zostały wspólnie omówione.

18 i 21 maja 2022 - Sesje Design Thinking

Sesje rozpoczęły się wspólną pracą wszystkich uczestników nad zmapowaniem osiedla Karłowice-Różanka. W mniejszych grupach pracowano nad oznaczeniem na mapie punktów, które mogą wpłynąć na rozwój rozwiązań lub przyczynią się do ich promocji i wdrożenia. Punktami były między innymi instytucje, organizacje, urzędy, fundacje, placówki oświatowe, punkty zieleni, punkty wyznaniowe, biznesy, rzemieślnicy, obiekty kultury i sportowe. Następnym krokiem było wypunktowanie mocnych i słabych stron osiedla. Zadanie miało na celu ustanowienie pozycji osiedla wobec innych osiedli i skonfrontowanie własnych wniosków z wnioskami innych. Na podstawie map i plansz mocnych/słabych punktów nakreślone zostały wstępne obszary problemów. Głownie uczestnicy wskazywali problemy w komunikacji z i między mieszkańcami, problemy z bezpieczeństwem, brakiem miejsc do tańczenia i zabawy, wyrazili tęsknotę za powrotem dawnych, zapomnianych wydarzeń, zauważyli brak koszy na śmieci, ławek, publicznych parkingów na rowery. W kolejnym etapie prac uczestnicy podzielą się na mniejsze grupy zgodnie z najbliższym sobie obszarem problemów i rozpoczną etap empatii w procesie Design Thinking.

Wrzesień – październik 2022. Sesje Design Thinking w grupach.

Sesje jesienne to spotkania grup wg podziału na zagadnienia problemów. Grupy zajęły się tematami poprawienia bezpieczeństwa oraz edukacją w tej kwestii, zagadnieniem informowania mieszkańców o wydarzeniach lokalnych, kwestią zagospodarowania ogrodu społecznego, tematem wałów nad Odrą i ich funkcją rekreacyjną oraz tematem integracyjnych spotkań mieszkańców. Pierwszy etap pracy dotyczył empatii, uczestnicy wykonali moodboardy persony, mapy empatii – odpowiadając na pytania: co persona mówi, myśli, czuje, robi. Następnie grupa przygotowała się do wywiadów, opracowała pytania, poznała zasady udanej rozmowy i pogłębionych pytań. Jako następny krok ustalone zostało opracowanie notatek z wywiadów, wraz cytatami i insightami. Na tej podstawie poznany zostanie użytkownik i jego problemy, docelowo opracowane będzie wyzwanie projektowe. Kolejne spotkanie w sesji Design Thinking polegało na zebraniu wniosków z wywiadów z potencjalnymi użytkownikami, pogrupowaniu ich i opracowaniu wyzwania projektowego, osobnego dla każdego z tematów: 

  • Jak moglibyśmy pomóc Zosi z dzieckiem uczestniczyć w życiu ogrodu społecznego tak, aby mogła spędzić czas na świeżym powietrzu w bezpiecznej atmosferze?
  • Jak możemy pomóc panu Piotrowi poruszać się wygodnie i bezpiecznie po wałach tak, aby poprawić komfort jazdy i spacerów rodzinnych? 
  • Jak moglibyśmy pomóc Łukaszowi pokonywać drogę z domu do szkoły/na plac zabaw bez strachu jego i jego rodziców? 
  • Jak moglibyśmy pomóc pani Karolinie dowiedzieć się o lokalnie organizowanych zajęciach (np. nordic walkingu), aby wzięła w nich udział?
  • Jakie aktywności mogłyby mieć miejsce na osiedlu tak aby mieszkańcy uznali je za atrakcyjne?

Do tematów została przeprowadzona rotacyjna burza mózgów. Następnie w wyniku głosowania na spotkaniach oraz przez formularz online uczestnicy wybrali pomysły, które według nich najbardziej odpowiadają na potrzeby i na wyzwanie projektowe. W kolejnym kroku poszczególne grupy zbudowały prototyp swojego pomysłu i wraz z opisem przedstawiły go pozostałym grupom.

Październik – listopad 2022. Warsztaty Lider Partycypacji Społecznej (część druga).

W drugiej części warsztatów uczestnicy uczyli się jak formalnie przystąpić do pisania własnych wniosków projektowych. W formie warsztatowej zmapowane zostały elementy projektu, następnie wspólnie omówione, trenerzy podali praktyczne przykłady oraz dobre praktyki, które znają z własnego doświadczenia. Każdy z uczestników otrzymał kartę Od pomysłu do Realizacji, którą sukcesywnie w trakcie trwania wszystkich warsztatów wypełniał. Zaprezentowany został przykładowy harmonogram wraz z budżetem, uczestnicy podjęli również próbę stworzenia harmonogramów dla swoich projektów. Cykl Lider Partycypacji Społecznej potwierdzony został przez certyfikat Lidera Partycypacji Społecznej.

Galeria

logo NIW

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Karłowice-Różanka – tu mieszkam, działam i zmieniam - nowe fio logoplfull rgb e1651183575809