1. inicjowanie, wspieranie i propagowanie rozwoju kultury, sztuki i edukacji,
 2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 3. upowszechnianie wiedzy o sztuce polskiej i zagranicznej,
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. propagowanie idei integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz promocję Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
 6. aktywizacja środowisk twórczych, artystycznych, przedsiębiorczych (zwłaszcza lokalnych),
 7. aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów),
 8. wspieranie działań na rzecz poprawy jakości życia i aktywizacji osób w wieku emerytalnym,
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (w tym osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i w trudnej sytuacji na rynku pracy),
 10. wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym propagowanie idei wolontariatu,
 11. upowszechnianie wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i edukacji,
 12. edukacja dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów z zakresu nowych technologii,
 13. wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych oraz dotyczących pracy w środowisku międzykulturowym i wielopokoleniowym,
 14. wspieranie rozwoju i poprawę jakości kształcenia zawodowego w Polsce,
 15. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
 16. wspieranie rozwoju kompetencji rodzicielskich i wychowawczych,
 17. wspieranie rozwoju funkcji psychomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,
 18. organizacja i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 19. wspieranie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji, turystki oraz krajoznawstwa,
 20. wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju firm i organizacji pozarządowych,
 21. popularyzowanie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz rozwoju edukacji zawodowej i rozwoju gospodarczego.