Witaj w Aktywnych Sołtysowicach!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla Sołtysowice (i nie tylko!) do udziału w ekscytującym konkursie na projekt logo!

? Jakie jest zadanie?
Twoim zadaniem jest stworzenie logo dla „Aktywnych Sołtysowic”. Pokaż nam swoją wizję tego, jak aktywne i pełne energii mogą być Sołtysowice! Wykorzystaj dowolną technikę: rysunek, malarstwo, grafikę komputerową – niech Twoja kreatywność nie zna granic!

Termin:
Masz czas od 27 października do 13 listopada!

? Jak przesłać swoje dzieło?
Możesz dostarczyć swoją pracę osobiście do Biblioteki Filia nr 19 przy ul. Sołtysowicka 29h. Preferujesz kontakt elektroniczny? Wyślij nam swój projekt na adres: warto.dzialac@emma.org.pl. Niezależnie od formy, liczy się Twój pomysł, kreatywność i to, jak doskonale odda on ducha „Aktywnych Sołtysowic”!

? Co Cię czeka?
Wybrane logo zyska prestiżowe miejsce jako nagłówek naszej lokalnej gazety i stanie się symbolem lokalnej współpracy różnych podmiotów. A to nie wszystko! Autor zwycięskiego projektu otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Fundację EMMA i naszych wspaniałych partnerów. To wyzwanie, którego nie można przegapić!

? Kto za tym stoi?
Projekt „Aktywne Sołtysowice z Fundacją EMMA” jest współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław. Razem tworzymy coś wyjątkowego dla naszej społeczności!

 

REGULAMIN KONKURSU
NA LOGOTYP AKTYWNE SOŁTYSOWICE

 

I Założenia i cele konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja EMMA z siedzibą przy ulicy Cystersów 11, 31-553 Kraków, emma.org.pl, zwana dalej „Organizatorem”, prowadząca swoje biuro we Wrocławiu przy ul. Bałtyckiej 8.
 2. Konkurs prowadzony jest w ramach projektu Aktywne Sołtysowice z Fundacją EMMA.
 3. Celem konkursu jest:
 • Budowanie tożsamości osiedla Sołtysowice we Wrocławiu.
 • Wyłonienie logotypu Aktywne Sołtysowice.
 • Promocja partnerstwa Aktywne Sołtysowice.
 • Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu osiedla Sołtysowice.
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu i integracja mieszkańców i mieszkanek.
 1. Wybrany przez jury projekt zostanie oficjalnym logotypem partnerstwa Aktywne Sołtysowice oraz zostanie użyty jako nazwa i nagłówek gazety osiedlowej ukazującej się na Sołtysowicach.

II Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby (dzieci i dorośli), które zgłoszą autorski projekt logotypu Aktywnych Sołtysowic.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu w terminie określonym w punkcie III.1 regulaminu.
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty, technika wykonania projektów jest dowolna, cyfrowa (preferowany format JPG, PNG, PDF, TIFF) lub analogowa (kartka formatu format A4).
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie partnerstwa Aktywne Sołtysowice.
 5. Do konkursu można zgłosić wyłącznie projekty, które nie brały wcześniej udziału w innych konkursach.

III Czas trwania konkursu i procedura nadsyłania

 1. Konkurs trwa od 25 października do 13 listopada 2023 r.
 2. Projekt w formie pliku należy przesłać drogą elektroniczną do 13 listopada na adres mailowy: warto.dzialac@emma.org.pl. Prace w formie papierowej należy dostarczyć do biblioteki MBP Filia nr 19 przy ul. Sołtysowickiej 29h lub do biura Organizatora przy ul. Bałtyckiej 8 we Wrocławiu lub nadesłać pocztą na jeden z tych adresów.
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu. W przypadku osób nieletnich będą to dane opiekuna prawnego oraz imię i nazwisko dziecka (autora).
 4. Każdy z uczestników może przedstawić do Konkursu projekt wyłącznie swego autorstwa. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich w tym zakresie, które mogłyby być skierowane do Organizatora konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik konkursu.
 5. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika konkursu, iż akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Oceny nadesłanych prac dokonają członkowie partnerstwa Aktywne Sołtysowice (dalej jury).
 2. Ocenie będą podlegały walory estetyczne projektu, pomysł, oryginalność, zgodność z hasłem Aktywne Sołtysowice, a także wywołanie pozytywnych skojarzeń z osiedlem.
 3. Każdy członek partnerstwa Aktywne Sołtysowice obecny na spotkaniu przyzna maksymalnie 10 punktów.
 4. Do dnia 16 listopada 2023 jury wybierze najlepszy projekt, a zwycięzca konkursu otrzyma powiadomienie o wygranej drogą telefoniczną lub e-mailową.

V Nagrody

Laureat konkursu otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz członków partnerstwa Aktywne Sołtysowice.

VI Postanowienia końcowe

 1. Z chwilą przesłania projektów uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie nadesłanych projektów (w całości lub fragmentach) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:
  1. publikacja w mediach tradycyjnych i cyfrowych, na profilu FB oraz stronach internetowych Organizatora i członków partnerstwa Aktywne Sołtysowice,
  2. utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką, rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie w materiałach audiowizualnych, fotograficznych i internetowych, materiałach poligraficznych,
  3. wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych.
 2. Laureat zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu na rzecz Organizatora, podpisując stosowną umowę o przeniesienie praw. W przypadku osób nieletnich umowa zostanie podpisana z opiekunem prawnym uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym terminów przeprowadzania konkursu. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie Organizatora
 4. Szczegółowych informacji udziela – Aleksandra Bolek, mail: warto.dzialac@emma.org.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Organizator Konkursu oświadcza, że w procesie realizacji konkursu będzie przetwarzał dane osobowe jego uczestników oraz członków komisji konkursowej w zakresie przekazanych danych kontaktowych oraz ich wizerunku, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego rozporządzeniem.” Organizator Konkursu informuje, że:

 • administratorem danych jest Organizator Konkursu, Fundacja EMMA z siedzibą przy ulicy Cystersów 11 w Krakowie,
 • dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e rozporządzenia w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – organizacji, przeprowadzenia, promocji Konkursu i projektu Aktywne Sołtysowice oraz zawarcia umowy o przekazaniu majątkowych praw autorskich. Wizerunek uczestników będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. wyrażonej zgody, którą można w dowolnym momencie wycofać, bądź zwrócić się z wnioskiem o usunięcie tych danych;
 • odbiorcami danych osobowych mogą być: członkowie Komisji konkursowej, podmioty przetwarzające – którym Organizator zleci czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy naszych systemów IT oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o uczestnikach, w tym o Laureacie Konkursu , a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora, oraz w mediach cyfrowych;
 • dane Uczestników i Laureata, wraz z ich wizerunkiem, mogą być publikowane na stronach internetowych, w lokalnej prasie i mediach audiowizualnych, w broszurach i artykułach promujących przedmiotowy Konkurs, a więc dostęp do ww. danych, będą miały również osoby trzecie. W przypadku publikacji informacji o wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim przypadku współadministratorem danych będzie firma Facebook, Meta Platforms Inc należąca obecnie do Meta 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, więcej informacji znajduje się na: https://www.facebook.com/about/privacy/;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe osób nagrodzonych będą dodatkowo przetwarzane przez okres 5 lat i nie krócej niż przez przewidziany prawem okres archiwizacji. Dane osobowe osób, których prace nie zostaną nagrodzone, zostaną usunięte po zakończeniu konkursu;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania Organizator nie będzie miał możliwości uwzględniania przedstawionego projektu. Podanie danych kontaktowych ułatwi komunikację z Uczestnikami. Dane w postaci wizerunku są dobrowolne i niewyrażenie zgody na ich wykorzystanie i publikację nie ma wpływu na uczestnictwo w Konkursie;
 • w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia oraz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania, na warunkach określonych w art. 21 rozporządzenia;
 • wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać, bądź zwrócić się z wnioskiem o usunięcie tych danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z praw określonych w ust. 7) i niniejszym ustępie należy skontaktować się z Organizatorem.
Witaj w Aktywnych Sołtysowicach! - 2023 09 Wroclaw miasto spotkan prostokat zamiast schodkowego e1694678930434 Działania w ramach projektu „Aktywne Sołtysowice z Fundacją Emma” są współfinansowane z budżetu Gminy Wrocław.